OFERTA

•Trening prawidłowego oddechu i emisji głosu
•Szkolenia dla nauczycieli, wykładowców i lektorów
•Przygotowanie do egzaminów, także do szkół aktorskich, konkursów recytatorskich, aktorskich i piosenki
•Szkolenia indywidualne i grupowe, również dla firm
• Przygotowanie do wystąpień w mediach
•Szkolenia indywidualne i grupowe dla firm oraz klientów indywidualnych
• Ocena rozwoju mowy
• Ustalenie programu terapii
• Stymulacja rozwoju mowy
• Wydawanie zaświadczeń z opinią logopedyczną
•Opóźniony rozwój mowy
•Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k
•Gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g
•Seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
•Reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
• Afazja
• Autyzm
• Dyzartria
• Jąkanie
• Zespół Aspergera
• Opóźniony rozwój mowy
• Diagnoza i terapia dzieci od 2 do 3 roku życia
• Stymulacja i wyrównywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy
• Usprawnianie zdolności motorycznych aparatu mowy
• Poradnictwo w zakresie wykrywania zaburzeń mowy
• Wyjaśnienie istoty zaburzeń mowy i komunikacji
• Opracowanie metody i formy pracy z podopiecznymi
• Przygotowanie zestawów ćwiczeń dla podopiecznych
• Zaburzenia komunikacji i płynności mowy m.in. jąkanie, afazja, dyzartria
• Wspomaganie leczenia ortodontycznego – m.in. prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, prawidłowy tor połykania.
• Wspomaganie leczenia foniatrycznego w zakresie prowadzenia głosu m.in. guzki na krtani.
• Nauka czytania i pisania
• Trening koncentracji
• Ćwiczenia grafomotoryczne